Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met April & Mae

 

Inhoud:

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 4. Prijzen en betaling
 5. Verzending en levering
 6. Copyright
 7. Recht van reclame
 8. Herroepingsrecht
 9. Retentierecht
 10. Verrekening
 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. Aanvullende bepalingen
 13. Nakoming overeenkomst en garantie
 14. Klachten
 15. Persoonsgegevens

 

1. Definities

April & Mae: de ondernemer(s) van April and Mae, gevestigd te Tiel onder KvK nr. 66636361.

Klant: degene met wie April & Mae een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: April & Mae en klant samen.

Ondernemer: de natuurlijke rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Dag: kalenderdag.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam April and Mae, gevestigd te Tiel.


Telefoonnummer: 0622594221
E-mailadres: info@aprilandmae.nl
KvK-nummer 66636361
BTW nummer: NL002328256B97

 

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens April & Mae.

3.2 Op het moment dat je een bestelling plaatst via de webwinkel, via e-mail of welke andere wijze dan ook geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen die April & Mae hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

4.2 Alle prijzen die April & Mae hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan April & Mae te allen tijde wijzigen.

4.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die April & Mae niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 4.3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

4.5 Je kunt de producten op de website betalen door middel van een iDeal betaling. Wanneer de betaling is ontvangen op de bankrekening van April & Mae zal de productie in gang worden gezet en uw order worden verwerkt. Als de betaling na 5 dagen niet door April & Mae is ontvangen, stuurt April & Mae je een betalingsherinnering. Vervolgens heb je 3 dagen de tijd om de betaling alsnog in orde te maken. Indien de bestelling na 8 dagen niet is betaald, wordt de bestelling geannuleerd.

 

5. Verzending en Levering

 5.1 Voor alle verzendingen maken wij gebruik van PostNL. De bestelling wordt z.s.m. verstuurd zodra de betaling op de bankrekening van April & Mae is bijgeschreven. Je ontvangt een verzendbevestiging per email op het moment dat de bestelling verzonden wordt.

5.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. April & Mae stelt je op de hoogte wanneer een product niet meer voorradig is.

5.3 Indien levering langer dan dertig dagen gaat duren, zal April & Mae de klant daar tijdig over informeren. In dat geval heeft de klant het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

5.4 April & Mae geeft geen geld terug op artikelen die met korting zijn besteld.

5.5 Wij streven ernaar om de bestelling binnen 1-2 werkdagen te versturen via PostNL.

5.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging bij de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, mits de consument de verzendmethode met Track & Trace heeft gekozen. Bij de door de consument verkozen verzending zonder Track & Trace (brievenbuspost) berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de consument op moment van verzenden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.7 Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering bij de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde.

 

6. Copyright

 6.1 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding is April & Mae genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

 

7. Recht van reclame

7.1 Zodra de klant in verzuim is, is April & Mae gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

7.2 April & Mae roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

7.3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan April & Mae, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

7.4 De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

8. Herroepingsrecht

8.1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- het product niet is gebruikt

- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

- het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

8.2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 8.1 genoemd vangt aan:

- op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

8.3 De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail naar info@aprilandmae.nl waarin hij ten minste vermeld:

- de reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht

- het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is

- de producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken

8.4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan April & Mae, bij gebreke daarvan zal zijn herroepingsrecht komen te vervallen.

8.5 De kosten voor retourneren komen te alle tijden voor rekening van de consument. De consument zorgt voor een geldig verzendbewijs van de retourzending. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in correcte staat verkerend. Indien de producten zoals in lid 8.1 benoemde voorwaarde zijn gebruikt, of beschadigd, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt April & Mae er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag excl. de verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald.

8.6 Vanaf het moment dat de bestelling is bezorgd draagt de consument de verantwoordelijkheid voor de producten.

 

9. Retentierecht

9.1 April & Mae kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van April & Mae heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

9.2 De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan April & Mae

9.3 April & Mae is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

10. Verrekening

10.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan April & Mae te verrekenen met een vordering op April & Mae

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 April & Mae blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van April & Mae op grond van wat voor met April & Mae gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

11.2 Tot die tijd kan April & Mae zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

11.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

11.4 Indien April & Mae een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft April & Mae het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

12. Aanvullende bepalingen

12.1 Op overeenkomsten tussen April & Mae en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd.

 

13. Nakoming overeenkomst en garantie

13.1 April & Mae staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

13.2 April & Mae staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

14. Klachten

14.1 Bij April & Mae ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door April & Mae binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Heb je klachten of ben je ontevreden over bepaalde zaken aarzel dan niet om contact met April & Mae op te nemen. Je kunt een email sturen naar info@aprilandmae.nl.  Graag vernemen wij jouw verhaal en uiteraard zal April & Mae haar best doen om dit naar tevredenheid op te lossen.

 

15. Persoonsgegevens

15.1 Je persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van April & Mae. April & Mae verstrekt geen gegevens aan derden (anderen dan die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst, bijv. Post.nl, MolliePayments) waardoor jouw privacy niet in het geding komt. Door het accepteren van onze voorwaarden ga je akkoord met de privacyverklaring.

15.2 April & Mae gebruikt persoonsgegevens van de klant voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst van koop op afstand en voor relatiebeheer. April & Mae neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht

15.3 De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekt gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van April & Mae. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe activiteiten van April & Mae.